Brand

Indsatsplan i tilfælde af brand.

Situation

Der er opstået brand på skolen.

Alarmering

Den person der opdager branden, aktiverer nærmeste brandalarm. Brandalarmer findes overalt på skolen.

 

Når brandalarmen lyder:

 

 • De steder hvor elever og medarbejdere opholder sig forlades stille og roligt. Indendørs benyttes de nærmest angivne flugtveje.
 • Alle bevæger sig mod de udendørs samlingssteder, som er aftalt på matriklen.
 • Husk at medbringe elevlister/iPads med overblik over eleverne.
 • Der ringes 112.


Ved opkald til 112 skal du oplyse:

 

 • skolens adresse, Bygaden 50, 4305 Orø, Holbæk.
 • hvor på matriklen det brænder.
 • hvad der brænder.
 • om der er tilskadekomne.
 • hvem du er, og hvor du ringer fra.
 • møde ved brandcentral. Brandvæsnet ved hvor det er.


Efter opkald til 112 skal du altid:

 

 • sørge for, at der bliver taget imod hjælpen på det aftalte mødested.
 • informere din ledelse.
 •  
  • Pædagogisk leder, Stefan Wiekhorst, tlf. 72 36 26 94, email: swiek@holb.dk  

Opgaver

Ved mindre brand:

Sluk med nærmeste brandslukker, brandtæppe e.l.

 

Ved større brand:

Lokal brand- og evakueringsplan iværksættes.

Handling

Straks:

Ved mindre brand:

Sluk med nærmeste brandslukker, brandtæppe e.l.

 

Ved større brand:

Lokal brand- og evakueringsplan iværksættes.

 

 • Den/de medarbejdere der er vidner til branden, informerer den stedlige leder, Stefan Wiekhorst, som aktiverer krisestaben.
 • Den stedlige leder informerer brandvæsnet om status på evakueringen.
 • Den/de medarbejdere, der er sammen med -/har ansvaret for eleverne, sørger for at alle kommer med ud, og at alle går mod det aftalte samlingssted.
 • iPad, elevlister e.l. registrering af eleverne medbringes, så eleverne kan tælles på samlingsstedet.
 • Den stedlige leder informerer skolelederen om, når alle personer er evakueret.

 

I henhold til lokal plan foretages optælling og tilbagerapportering til brandcentral med henblik på at orientere brandvæsnet.

 

Handlinger umiddelbart efter hændelsen:

 

 • Den stedlige leder sørger for, at der ydes kollegial psykisk førstehjælp til de berørte medarbejdere, der har brug for det.
 • De kriseramte skal tilbydes fortsat psykologisk krisehjælp efter behov. Holbæk kommunes HR-afdeling kan kontaktes ved behov for psykologhjælp. Psykologerne kan kontaktes på email: psykolog@holb.dk.
 • Ved akut krise udenfor normal arbejdstid kan Falck Healthcare kontaktes direkte på tlf. 70 10 20 12.
 • Den stedlige leder (evt. i samarbejde med skolelederen) vurderer behovet for kontakt til PPR (PPR tilbyder hjælp i form af rådgivning, vejledning og sparring til ledelse og medarbejdere ved voldsomme hændelser/ulykker, hvor elever er direkte eller indirekte involveret).
 • Relevante parter informeres om hændelsen (forældre, pårørende, medarbejdere og andre).

 

Opfølgning:

Den stedlige leder følger op på de kriseramte og de personer, der fortsat modtager krisehjælp.

Ledelse og organisation

Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og disses kontaktinformationer. Se "Delplan for Læring og Trivsel" for uddybelse af rollerne.

Den/de medarbejdere der opdager branden og er nærmest skadestedet, gennemfører den første akutte indsats. Den stedlige leder, Karina Steensgaard, fungerer som kriseleder under indsatsen, evt. indtil Læring & Trivsels centrale krisestab tager over.

Den stedlige leder har ansvaret for kommunikation og opfølgning.

Bemanding og udstyr

 • Brandmateriel: pulverslukker og/eller brandtæppe.
 • Førstehjælpskasse og hjertestarter

 

Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk.

Hent hjertestarter-appen "Trygfonden Hjertestart" til din mobil og få et hurtigt overblik over nærmeste hjertestarter.

Kommunikation

 • Den stedlige leder, Stefan Wiekhorst, eller skolelederen, Ib Krogh, informerer kriseleder i Læring og Trivsels centrale krisestab, chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, snarest muligt samme dag. Chefen for Læring og Trivsel vurderer om Læring og Trivsels centrale krisestab skal aktiveres.
 • Den stedlige leder, Stefan Wiekhorst, kontakter TRIO/AMR.
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af direktøren for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Information sker så vidt muligt efter aftale med de pårørende.

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 112
 • Pædagogisk leder, Stefan Wiekhorst, tlf. 72 36 26 94, email: swiek@holb.dk  
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, tlf. 72 36 20 62, email: kmoll@holb.dk

 • Leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk
 • PPR: Inden for almindelig åbningstid kontaktes enten Den Sociale Indgang, tlf. 72 36 63 30, leder af PPR, tlf. 72 36 71 96, eller den lokale psykolog (se matrikelkort). Uden for åbningstid lægges besked på telefon og email til boerneindsatsen@holb.dk, som vil vende tilbage hurtigst muligt.
 • Ved akut krise udenfor normal arbejdstid kan Falck Healthcare kontaktes direkte på tlf. 70 10 20 12.
 • Kommunens presse-/kommunikationsenhed: presse@holb.dk /ansvarlig leder, Karen Breiner Nielsen, tlf. 72 36 58 85, email: kabrn@holb.dk

Øvrigt

Sådan yder du kollegial førstehjælp:

 • Lad ikke den berørte kollega være alene.
 • Skab ro og tryghed omkring ham/hende.
 • Lyt – lad din kollega fortælle (gerne igen og igen), hvad der er sket.
 • Undgå at kritisere din kollegas handlinger.
 • Hjælp evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. kollegaen hjem.
 • Sørg for, at han/hun ikke er alene det første døgn.

 

Link til kommunens hjemmeside om, hvilken bistand PPR yder:

Ulykker og voldsomme hændelser – bistand fra PPR

Senest opdateret 28-06-2024