Bortkomne elever

Indsatsplan i tilfælde af bortkomne elever på Orø Skole.

Situation

En eller flere elever forsvinder fra- eller forlader en skolen. Det kan både være på selve matriklen eller i forbindelse med ture, lejrskoler, ekskursioner mm.

Alarmering

Alarmering kan komme fra andre elever, medarbejdere eller øvrige personer, som har observeret en elev, der vækker bekymring, idet eleven færdes på egen hånd

Den, der modtager beskeden om en bortkommet elev, alarmerer den stedlige leder:

 

Den stedlige leder:

 • vurderer behovet for yderligere alarmering afhængigt af hvor længe eleven/eleverne har været væk, elevens/elevernes alder samt omgivelserne hvor eleven/eleverne er bortkommet.
 • varetager alarmeringen af forældre sammen med elevens kontaktperson.
 • vurderer behovet for evt. at kontakte den centrale krisestab.

 

Opgaver

 • Led efter eleven.
 • Ring evt. 112 afhængigt af tid/varighed, alder osv.
 • Den stedlige leder vurderer, hvad der yderligere er behov for, hvis ikke alarmering af myndighederne finder sted.

 

Indskoling/mellemtrin:

 • Find eleven og, afhængigt af elevens tilstand, skab tryghed for eleven.
 • Brug evt. en kammerat til at komme i kontakt med eleven via mobiltelefon.
 • Den stedlige leder vurderer behovet for at indkalde forældrene til samtale.

 

Udskoling:

Dette er ikke umiddelbart en akut situation, men elevens alder og funktionsniveau skal selvfølgelig tages i betragtning. Har eleven været væk over 1 time, og der ikke kan skabes kontakt til eleven, bliver situationen akut. Brug evt. en kammerat til at komme i kontakt med eleven via mobiltelefon.

 

Handlinger

Straks:

 • Led efter eleven. Vurder behovet for evt. at omfordele nogle ressourcer, så der både kan ledes efter den bortkomne elev såvel som tages hånd om de øvrige elever.
 • Tilkald nødvendig hjælp f.eks. fra kolleger eller 112.
 • Afhængigt af alder vurderes det, hvordan øvrige elever kan indgå i at finde ud af, hvor eleven opholder sig.
 • Skab tryghed for eleven, når denne er fundet, samt for den øvrige elevgruppe.

 

Umiddelbart efter/ resten af dagen:

 • Informer relevante pårørende, medarbejdere, presse osv.
 • Informer relevante kammerater etc.

 

Opfølgning:

 • Uddrag og overdrag umiddelbar læring af situationen.
 • Sørg for tryghed i den øvrige forældregruppe og elevgruppe afhængigt af, hvad der er sket.

 

Ledelse og organisation

Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og disses kontaktinformationer. Se ’Delplan for Læring og Trivsel’ for uddybelse af rollerne.

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Den stedlige leder fungerer som kriseleder, evt. indtil Læring og Trivsels centrale krisestab tager over.
 • Den stedlige leder har ansvaret for kommunikation og opfølgning.

Kommunikation

 • Den stedlige leder informerer skolelederen og chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, snarest muligt samme dag.
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, håndterer evt. henvendelse til pressen i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 112
 • Pædagogisk leder, Jimmi Salkvist, tlf. 72 36 71 75, email: jimsa@holb.dk 
 • Skoleleder, Michael Larsen, tlf. 72 36 73 82, email: mil@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, tlf. 72 36 20 62, email: kmoll@holb.dk
 • Leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk

Øvrigt

Vurder om der evt. er behov for krisehjælp.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Fagcenter for Læring & Trivsel.

Senest revideret januar 2024.

Senest opdateret 28-06-2024