Vold og trusler mod medarbejdere

Indsatsplan i tilfælde af vold og trusler mod medarbejdere.


Situation

 

En medarbejder er blevet udsat for vold/overgreb eller trusler om vold.

 

Definition på vold/overgreb:

 

Vold/overgreb er en påtvungen krænkelse eller overskridende handling.

Vold/overgreb kan være af både fysisk og/eller psykisk karakter:

 

 • Fysisk i form af et korporligt overfald, slag, spark, bid, spyt, kasten med ting, at blive tilbageholdt.
 • Psykisk i form af verbale overfald, verbale/skriftlige trusler, mobning.

 


Alarmering

 

 • Alarmer dine nærmeste omgivelser for at søge hjælp.
 • Kontakt din stedlige leder.

 

En af følgende ledere alarmeres via telefon eller email:

 

 • Michael Larsen, tlf. 72 36 73 82,  email: mil@holb.dk

 

Ved behov for akut lægehjælp ringes 112.

 

Ved opkald til 112 skal du oplyse:

 

 • hvor du skal bruge hjælpen (by/postnummer, præcis adresse/bygning/etage).
 • hvad der er sket.
 • hvor mange der har brug for hjælp.
 • hvorfra du ringer.
 • hvem du er.

 

Efter opkald til 112 skal du altid:

 

 • tage imod hjælpen på det aftalte mødested.
 • informere din ledelse.

 

Den stedlige leder kontakter Michael Larsen, på tlf. 72 36 73 82, som tager stilling til om den centrale krisestab skal aktiveres.

 


Opgaver

 

 • Stop volden/overgrebet. Det gælder akut opståede handlinger såvel som handlinger begået over tid.
 • Sørg for hjælp til den, der har været udsat for akut opstået vold. Vurder behovet for lægehjælp/112.
 • Sørg for psykisk førstehjælp umiddelbart efter episoden for den voldsramte såvel som for de elever og medarbejdere, der har overværet episoden.
 • Tal med/berolig øvrige elever og medarbejdere, som er bekendte med hændelsen men ikke har overværet den.
 • Tag kontakt til hjemmet/forældrene.
 • At vurder/beslut om der er grundlag for politianmeldelse.

 


Handling

 

Straks:

 

 • Få stoppet volden/overgrebet og hjælp den voldsramte. Vurder behovet for akut hjælp (ring 112).
 • Tilkald om nødvendigt og muligt hjælp og assistance, f.eks. fra kollegaer.
 • Er der elever til stede, så sørg for at skærme og samle dem i sikkerhed.
 • Giv/sørg for kollegial psykisk førstehjælp til den voldsramte, vidner, og andre involverede (se afsnit nederst).

 

Umiddelbart efter hændelsen:

 

 • Den stedlige leder sørger for, at den/de kriseramte får fortsat hjælp.
 • Holbæk kommunes HR-afdeling kan kontaktes ved behov for psykologhjælp. Psykologerne kan kontaktes på email: psykolog@holb.dk.
 • Den stedlige leder kontakter Michael Larsen på tlf. 72 36 73 82, som tager stilling til om den centrale krisestab skal aktiveres.
 • Den stedlige leder eller nærmeste leder informerer andre relevante parter, f.eks. medarbejdere og elever, AMR/TRIO.
 • Er volden eller trusler om vold begået af en elev i skolen, kontaktes hjemmet af den stedlige leder, og skolen beslutter hvad der skal ske (evt. hjemsendelse).
 • Den stedlige leder eller skolelederen beslutter, om der er grundlag for politianmeldelse.

 

Opfølgning:

 

 • Ulykken anmeldes af AMR til arbejdstilsynet (arbejdsskade-anmeldelse).
 • Den stedlige leder følger op på den volds-/kriseramte og andre involverede parter.
 • Den stedlige leder vurderer behovet for fortsat krisehjælp.

 


Ledelse og organisation

 

Alle enheder/arbejdspladser udpeger en lokal krisestab. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og disses kontaktinformationer. Se "Delplan for Læring og Trivsel" for uddybelse af rollerne.

 

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Den stedlige leder eller skolelederen fungerer som kriseleder, evt. indtil Læring & Trivsels centrale krisestab tager over.
 • Den stedlige leder eller skolelederen har ansvar for kommunikation og opfølgning.
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af direktøren for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

 


Bemanding og udstyr

 

I akutte tilfælde:

Benyt førstehjælpskasse og evt. hjertestarter - se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk.

Hent evt. hjertestarter-appen "Trygfonden Hjertestart" til din mobiltelefon og få et hurtigt overblik over nærmeste hjertestarter.

Anvender dit arbejdssted ambulancebreve benyttes disse. Et ambulancebrev indeholder oplysninger om hvilke nærmeste kollegaer den voldsramte ønsker skal hjælpe, samt hvilke personer der kan yde omsorg i hjemmet.

 


Kommunikation

 

 • Den stedlige leder kontakter skolelederen snarest muligt samme dag.
 • Den stedlige leder kontakter TRIO/AMR.
 • Den stedlige leder eller skolelederen informerer chef for Læring og Trivsel, Tanja Steffe Nøhr (alternativt leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard).
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, vurderer om kommunens centrale krisestab skal aktiveres.

 • Information sker så vidt muligt efter aftale med den voldsramte og/eller de nærmeste kollegaer og pårørende (evt. i henhold til ambulancebrev).
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

 


Kontaktoplysninger

 

 • Alarmcentralen 112
 • Skoleleder, Michael Larsen, tlf. 72 36 73 82, email: mil@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, tlf. 72 36 20 62, email: kmoll@holb.dk

 • Leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk

 • Kommunens presse-/kommunikationsenhed, email: presse@holb.dk /ansvarlig leder, Karen Breiner Nielsen, tlf. 72 36 58 85, email: kabrn@holb.dk

 


Øvrigt

 

Kollegial førstehjælp:

 

 • Lad ikke den voldsramte være alene.
 • Skab ro og tryghed.
 • Lyt og lad den voldsramte fortælle (gerne igen og igen), hvad der er sket.
 • Undgå at kritisere den voldsramtes handlinger.
 • Hjælp evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. den voldsramte hjem.
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn.
 • Ledsag den voldsramte til skadestuen, hvis det er påkrævet.

 

Senest opdateret 28-06-2024