Overgreb på elever

Indsatsplan i tilfælde af overgreb på elever.


Situation

 

En medarbejder får kendskab til eller mistanke om, at en elev har været udsat for vold eller seksuelt overgreb jf. Socialstyrelsens definitioner heraf.

Denne viden kan komme fra udsagn fra eleven selv eller fra vidner eller fra tilståelse fra den person, som har udsat eleven for overgreb.

Mistanken kan også komme fra observationer af mærker, hændelser eller ændret adfærd hos eleven.

Håndteringen af en mistanke eller viden er afhængig af, hvem mistanken om overgreb retter sig mod.

Mistanke kan være rettet mod:

 

 • elevens forældre eller familie.
 • andre i elevens netværk eller en ukendt.
 • En medarbejder.
 • En anden elev.

 


Alarmering

 

Som medarbejder skal man informere sin stedlige leder om sin mistanke /viden.

En af følgende ledere alarmeres via telefon eller email:

 

 • Michael Larsen, tlf. 72 36 73 82,  email: mil@holb.dk

 

Den stedlige leder alarmerer Michael Larsen, tlf. 72 36 73 82, email: mil@holb.dk

 

Hvis mistanken retter sig imod elevens forældre, familie, netværk eller en ukendt:

Den stedlige leder kontakter Børneindsatsens vagt umiddelbart efter, at denne er blevet gjort bekendt med mistanken. Elevens forældre må ikke orienteres.

På baggrund af dialog med lederen om mistanken, sammenholdt med viden om eleven/familien vurderer Børneindsatsens vagt, hvad der videre skal ske.

Børneindsatsens vagt, tlf. 72 36 47 73

 

Hvis mistanken retter sig mod en medarbejder:

Den der får mistanke eller viden skal tage direkte kontakt til leder af Børneindsatsens myndighedsafdeling eller leder af tværgående opgaver i Børneindsatsen.

Leder af myndighed, tlf. 72 36 32 53

Leder af tværgående opgaver, tlf. 72 36 46 37

 


Opgaver

 

 • Fasthold en normal hverdag for eleven med tryghed og forudsigelighed.
 • Vær til rådighed ved at lytte og give omsorg.
 • Børneindsatsen tager stilling til, hvordan sagen behandles.

 


Handling

 

Den stedlige leder beder medarbejder(e) om at nedskrive hvilke tegn, signaler eller hændelser, der ligger til grund for vedkommendes viden eller mistanke. Nedskriv præcist hvad du/I har hørt/set/gjort i den konkrete situation.

Afhængigt af, hvem mistanken er rettet mod, er handlingerne følgende:

 

Mistanken er rettet mod elevens forældre og/eller familie:

Beskrivelserne sendes efter aftale med Børneindsatsens vagt hurtigst muligt som underretning til underretning@holb.dk.

 

Mistanken er rettet mod en anden elev:

Børneindsatsen (myndighed og PPR vurderer i samarbejde med leder og/eller chef for Læring og Trivsel det videre forløb.

 

Mistanken er rettet mod en medarbejder:

Børneindsatsen (myndighedsafdelingen) orienterer direktøren for Læring og Trivsel, der træffer afgørelse om det videre forløb. Herunder indkaldelse af beredskabsteamet og kontakt til politiet.

 


Ledelse og organisation

 

Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og disses kontaktinformationer. Se "Delplan for Læring og Trivsel" for uddybelse af rollerne.

Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.

Børneindsatsen (myndighed) leder den del af indsatsen, der handler om elevens tryghed og trivsel med inddragelse af de medarbejdere, som eleven kender. Børneindsatsen iværksætter dermed de efterfølgende handlinger, der er beskrevet i den eksisterende beredskabsplan.

Hvis mistanken er rettet mod en ansat, aktiveres Læring og Trivsels centrale krisestab.

Læring og Trivsels centrale krisestab skal f.eks. forholde sig til:

 

 • anmeldelse og/eller kontakt til politiet.
 • eventuelle tjenstlige skridt overfor den ansatte.
 • hvordan der drages omsorg for de involverede parter.
 • kontakt til den faglige organisation.
 • andre forhold som har betydning for sagen.

 


Kommunikation

 

 • Børneindsatsen tager stilling til hvordan elevens forældre informeres.
 • Hvis mistanken gælder en anden elev, tager Børneindsatsen stilling til hvordan og hvornår forældrene til skolens øvrige elever orienteres (gælder mistanken én i elevens netværk eller en medarbejder, må andre forældre og elever ikke orienteres).

 

Hvis mistanken gælder en medarbejder, tager kriseberedskabet i øvrigt stilling til følgende:

 

 • Orientering til offentligheden og samarbejdet med pressen.
 • Hvordan og hvornår kollegaer og/eller samarbejdspartnere orienteres.

 


Kontaktoplysninger

 

 • Børneindsatsens vagt, tlf. 72 36 47 73
 • Leder af myndighed, tlf. 72 36 32 53
 • Leder af tværgående opgaver, tlf. 72 36 46 37
 • Skoleleder, Michael Larsen, tlf. 72 36 73 82,  email: mil@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, tlf. 72 36 20 62, email: kmoll@holb.dk
 • Leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk

 


Øvrigt

 

Det er vigtigt at skærme eleven fra den mistænkte, indtil der foreligger en afgørelse i sagen.

 

Senest opdateret 28-06-2024