Brand

Indsatsplan i tilfælde af brand.

 

Situation

 

Der er opstået brand på skolen.

 

 

Alarmering

 

Den person der opdager branden, aktiverer nærmeste brandalarm. Brandalarmer findes overalt på skolen.

 

Når brandalarmen lyder:

 

 • De steder hvor elever og medarbejdere opholder sig forlades stille og roligt. Indendørs benyttes de nærmest angivne flugtveje.
 • Alle bevæger sig mod de udendørs samlingssteder, som er aftalt på matriklen (se oversigten over samlingssteder nedenfor).
 • Husk at medbringe elevlister/iPads med overblik over eleverne.
 • Der ringes 112.


Ved opkald til 112 skal du oplyse:

 

 • skolens adresse, Vandtårnsvej 3, 4300 Holbæk.
 • hvor på matriklen det brænder.
 • hvad der brænder.
 • om der er tilskadekomne.
 • hvem du er, og hvor du ringer fra.
 • møde ved brandcentral. Brandvæsnet ved hvor det er.


Efter opkald til 112 skal du altid:

 

 • sørge for, at der bliver taget imod hjælpen på det aftalte mødested.
 • informere din ledelse:

 

 

 

Opgaver


Ved mindre brand:

Sluk med nærmeste brandslukker, brandtæppe e.l.

 

Ved større brand:

Lokal brand- og evakueringsplan iværksættes.

 

 

Handling


Straks:

 

Ved mindre brand:

Sluk med nærmeste brandslukker, brandtæppe e.l.

 

Ved større brand:

Lokal brand- og evakueringsplan iværksættes.

 

 • Den/de medarbejdere der er vidner til branden, informerer den stedlige leder, som aktiverer krisestaben.
 • Den stedlige leder informerer brandvæsnet om status på evakueringen.
 • Den/de medarbejdere, der er sammen med-/har ansvaret for eleverne, sørger for at alle kommer med ud, og at alle går mod det aftalte samlingssted (se oversigten over samlingssteder nedenfor).
 • iPad, elevlister e.l. registrering af eleverne medbringes, så eleverne kan tælles på samlingsstedet.

 

I henhold til lokal plan foretages optælling og tilbagerapportering til brandcentral med henblik på at orientere brandvæsnet.

 

Handlinger umiddelbart efter hændelsen:

 

 • Den stedlige leder sørger for, at der ydes kollegial psykisk førstehjælp til de berørte medarbejdere, der har brug for det.
 • De kriseramte skal tilbydes fortsat psykologisk krisehjælp efter behov. Holbæk kommunes HR-afdeling kan kontaktes ved behov for psykologhjælp. Psykologerne kan kontaktes på email: psykolog@holb.dk.
 • Ved akut krise udenfor normal arbejdstid kan Falck Healthcare kontaktes direkte på tlf. 70 10 20 12.
 • Den stedlige leder (evt. i samarbejde med skolelederen) vurderer behovet for kontakt til PPR (PPR tilbyder hjælp i form af rådgivning, vejledning og sparring til ledelse og medarbejdere ved voldsomme hændelser/ulykker, hvor elever er direkte eller indirekte involveret).
 • Relevante parter informeres om hændelsen (forældre, pårørende, medarbejdere og andre).
 

Opfølgning:

Den stedlige leder følger op på de kriseramte og de personer, der fortsat modtager krisehjælp.

 

Se detaljeret handlingsplan nedenfor.

 

 

Ledelse og organisation

 

Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og disses kontaktinformationer. Se "Delplan for Læring og Trivsel" for uddybelse af rollerne.

Den/de medarbejdere der opdager branden og er nærmest skadestedet, gennemfører den første akutte indsats. Den stedlige leder fungerer som kriseleder under indsatsen, evt. indtil Læring & Trivsels centrale krisestab tager over.

Den stedlige leder har ansvaret for kommunikation og opfølgning.

 

Se instruks for ledelsen nedenfor.

 

 

Bemanding og udstyr


 • Brandmateriel: pulverslukker og/eller brandtæppe.
 • Førstehjælpskasse og hjertestarter

 

Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk.

Hent hjertestarter-appen "Trygfonden Hjertestart" til din mobil og få et hurtigt overblik over nærmeste hjertestarter.

 

 

Kommunikation


 • Den stedlige leder eller skolelederen informerer kriseleder i Læring og Trivsels centrale krisestab, chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, snarest muligt samme dag. Hun vurderer om Læring og Trivsels centrale krisestab skal aktiveres.
 • Den stedlige leder kontakter TRIO/AMR.
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af direktøren for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

 

Information sker så vidt muligt efter aftale med de pårørende.

 

 

Kontaktoplysninger

 
 • Alarmcentralen 112
 • Skoleleder, Michael Larsen, tlf. 72 36 73 82, email: mil@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, tlf. 72 36 20 62, email: kmoll@holb.dk

 • Alternativt leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk
 • PPR: Inden for almindelig åbningstid kontaktes enten Børneindsatsens Fælles Indgang, tlf. 72 36 63 30, leder af PPR, tlf. 72 36 71 96, eller den lokale psykolog (se matrikelkort). Uden for åbningstid lægges besked på telefon og email til boerneindsatsen@holb.dk, som vil vende tilbage hurtigst muligt.
 • Ved akut krise udenfor normal arbejdstid kan Falck Healthcare kontaktes direkte på tlf. 70 10 20 12.
 • Kommunens presse-/kommunikationsenhed: presse@holb.dk /ansvarlig leder, Karen Breiner Nielsen, tlf. 72 36 58 85, email: kabrn@holb.dk

 

 

Øvrigt

 

Sådan yder du kollegial førstehjælp:

 

 • Lad ikke den berørte kollega være alene.
 • Skab ro og tryghed omkring ham/hende.
 • Lyt og lad din kollega fortælle (gerne igen og igen), hvad der er sket.
 • Undgå at kritisere din kollegas handlinger.
 • Hjælp evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. kollegaen hjem.
 • Sørg for, at han/hun ikke er alene det første døgn.

 

Link til kommunens hjemmeside om, hvilken bistand PPR yder:

Ulykker og voldsomme hændelser – bistand fra PPR

 

 

Samlingssteder

 

Indskoling/SFO

 

 

Boldbanen ved indskolingen

 

Mellemtrin/klubben

 

 

Tingstedet

Overbygning

 

 

Parkeringspladsen ved frikirken

 

Administration

 

 

Brandcentralen i PSC

 

Teknisk service

 

 

Brandcentralen i PSC

 

Tandlæger

 

 

Boldbanen ved indskolingen

 

Rengøring

 

 

Boldbanen ved indskolingen

 

Handlingsplan ved alarm

 

Ved alarm i skoletiden

 

 • Alle ledere/administrativt personale går om muligt til brandcentralen.
 • Ansvarlig lærer/pædagog tager klasseskilt i A4-format i plastlommen sammen med klasseliste (denne skal være tilgængelig i klassen, f.eks. på opslagstavlen. Listen opdateres med det samme ved ændringer af elever i klassen).
 • Døren til lokalet lukkes, når alle er ude, og bygningen forlades via den nærmeste udgang.
 • Alle går til eget samlingssted.
 • Elever, der er udenfor, guides direkte til samlingsstedet.
 • Læreren/pædagogen holder klasseskiltet op. Klassen samles omkring læreren/pædagogen, der foretager optælling i forhold til klasselisten.
 • Giv besked til leder om alle er ude, eller om der mangler elever/medarbejdere. Der kommer ledere/administrativt personale ud til alle samlingssteder.
 • Leder orienterer bemandingen ved brandcentralen i PSC, om alle er ude, og hvor der evt. mangler elever/medarbejdere.
 • Ingen går ind i bygningen igen.
 • Leder afmelder evakueringen på samlingsstederne ved at holde et grønt skilt i vejret efter besked fra brandvæsen/bemanding ved alarmcentralen.

 

 

Ved alarm uden for skoletiden

 

 • Medarbejderne sikrer, at alle kommer ud af bygningen.
 • Døren til lokalet lukkes, når alle er ude, og bygningen forlades via den nærmeste udgang.
 • Flyveren forlader bygningen som en af de sidste.
 • Flyveren medbringer sin computer med adgang til Tabulex og sikrer, at klasseskilte kommer med ud. (Klasseskilte er i skuffen ved ”flyverpult”.)
 • Elever, der er udenfor, guides direkte til samlingsstedet.
 • En medarbejder fra hvert samlingssted går til brandcentralen i PSC og giver besked om alle er ude, eller om der mangler elever/medarbejdere.
 • Samme medarbejder afmelder evakueringen efter aftale med brandvæsenet.

 

 

Særlige forhold ved alarm i frikvarteret

 

Alarmen er ikke sat op til at kunne høres udenfor. Det betyder, at elever og medarbejdere, der er udenfor, guides til opsamlingsstedet for årgangen.

 

 • Alle medarbejdere går til deres egne årgang og hjælper til.
 • Om muligt medbringes klasseskilt, ellers må man råbe, hvor klassen skal stå.

 

Ved brand, hvor bygningen ikke kan benyttes, gås i første omgang til badmintonhallen.

 

 

Instruks for skoleledelsen

 

 

 

Skoleleder og sekretariat

 

 

Øvrige ledere

 

 

Teknisk service

 

 

1.

 

 

 • Gå til brandcentralen i PSC. Hvor brænder det?
 • Tag nøgle fra rød nøgleboks over centralskabet ved brug af en H-nøgle.
 • Centralskabets dør åbnes.
 • Tryk på ikonet rød ”kvittering af brandalarm”.
 • Aflæs alarmadressen i displayet (Gruppenummer, detektornummer).
 • Se orienteringsplaner i mappe i skabet.
 • Opsøg detektoren, der har afgivet alarm, og undersøg kort om der er røgudvikling i området.

 

Er der brand- og røgudvikling i området vurderes brandens omfang. Vurder om branden kan slukkes med det stedlige brandslukningsmateriel. Hvis det ikke er muligt, informeres skoleleder/administration og brandvæsen om situationen, brandens arnested, og hvad der brænder.

 

Hvis der ikke er brand:

 

 • Anlægget reetableres kun med indsatslederens samtykke.
 • Tryk på ikonet grøn ”retablering af gruppe/detektor i alarm” i 2 sek.

 

Såfremt anlægget ikke kan reetableres, eller der kommer en ny alarm fra samme detektor kort tid efter ( inden for 1 minut), frakobles detektoren i brandcentralen ved brug af nøgle. Nøglen sættes i nøgleafbryder og drejes mod teksten "FRA".

 

 • Teknisk service kontaktes.
 • Der ringes efter reparatør.

 

Når der har været alarm, skal det skrives i driftsjournalen i skabet (brandcentralen).

Vestsjællands Brandvæsens vagtbord kan kontaktes på tlf. 44 22 71 12.

 

 

2.

 

 

 • En person bliver bliver ved brandcentralen i PSC.
 • Øvrige deltager i evakuering. Se opgaver under ”Øvrige ledere".

 

 

Gennemgå afdelingen og sørg for, at evakuering afsluttes.

 

 • Vurderer omfanget af branden.
 • Hold kontakt med brandvæsenet.

 

OBS: Når anlægget har tilkaldt brandvæsenet, må anlægget ikke reetableres uden indsatslederens samtykke.

 

 

3.

 

 

 

 

Gå til samlingsstedet. Er alle ude?

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Giv besked tilbage til brandcentralen om alle er ude af bygningen.

 

 

 

 

5.

 

 

Modtag besked fra afdelingslederne om alle personer er ude.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

Orienter brandvæsenet om status på evakuering.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

Send besked til samlingsstederne om afmelding af evakuering efter aftale med brandvæsenet.

 

 

 • Modtag besked fra ledelse/sekretariat.
 • Gå tilbage til samlingssted.
 • Husk rød/grønne kort.
 • Afmeld evakueringen ved samlingsstedet.
 • Alle går ind igen.

 

 

 

 

Senest opdateret 28-06-2024