Spring til indhold

Indsatsplaner for Absalonskolen

Hvordan forholder vi os i tilfælde af kritiske situationer?

Skolens beredskabsplan består af en række indsatsplaner, der hver især retter sig mod bestemte krisesituationer.

Du kan se de enkelte indsatsplaner herunder.

Alvorlige smitsomme sygdomme

Indsatsplan i tilfælde af alvorlig smitsom sygdom

Situation

En eller flere elever eller ansatte udviser symptomer på en alvorlig, smitsom sygdom. Der er risiko for, at elever og medarbejdere kan blive smittet af alvorlig sygdom i skolen.

Liste over smitsomme sygdomme, herunder anmeldelsespligtige:

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme

Sundhedsstyrelsens publikation:

Smitsomme sygdomme hos børn og unge

Alarmering

Hvor kommer alarmen fra?

 

 • Hvis smitte konstateres i skolen, alarmeres der via eleven eller en medarbejder
 • Hvis smitte konstateres i hjemmet, alarmeres der via den smittede medarbejder, forældre til den smittede elev, praktiserende læge eller Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Drejer det sig om en anmeldelsespligtig smitsom sygdom, anmeldes den af den læge, der har diagnosticeret sygdommen, til Styrelsen for Patientsikkerhed, som alarmerer skolen.

 

Hvem skal alarmeres?

I tilfælde af anmeldelsespligtig smitsom sygdom:

 

 • Styrelsen for Patientsikkerhed beslutter hvilken indsats der skal iværksættes, hvilken personkreds der skal informeres samt indholdet af denne information.
 • Stedlige leder har ansvaret for formidlingen af denne information.

 

I andre tilfælde af alvorlig smitsom sygdom alarmeres en af følgende ledere via telefon eller email:

 

 

Den stedlige leder alarmerer Ib Krogh, tlf. 72 36 63 99, email: ibkro@holb.dk .

Sundhedsplejen informeres via telefon eller email og vejleder om den videre færd.

Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, informeres via telefon, hvis sundhedsplejen vurderer det nødvendigt.

Sundhedsplejen informerer Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis det vurderes nødvendigt.

Direktøren for Læring og Trivsel vurderer om kommunens centrale krisestab skal alarmeres.

Opgaver

 • Tag vare på alle elever og begræns risiko for smitte jf. Styrelsen for Patientsikkerheds instrukser.
 • Informer om smittefare, og om hvordan man skal forholde sig.

Handling

 • Den stedlige leder hjemsender den smittede elev/medarbejder.
 • Den stedlige leder informerer alle i risikogruppen, og forældre informeres via telefon om smittefaren, og om hvordan de skal forholde sig.
 • Den stedlige leder orienterer hurtigst muligt samt løbende alle forældre om status via Aula.

Ledelse og organisation

Krisestaben består af navngivne personer og disses kontaktinformationer. Se "Delplan for Læring og Trivsel" for uddybelse af rollerne.

Den stedlige leder eller skolelederen fungerer som kriseleder og organiserer indsatsen. Kriselederen er ansvarlig for, at de øvrige roller i den lokale krisestab besættes samt, at chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, orienteres via telefon eller email.

Bemanding og udstyr

Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter.

Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk.

Hent evt. hjertestarter-appen "Trygfonden Hjertestart" til din mobil og få et hurtigt overblik over, hvor du kan finde den nærmeste hjertestarter.

Kommunikation

 • Kriselederen informerer skolelederen og sørger for, at de berørte elever og forældre orienteres via telefon.
 • Den ansvarlige for involverede personer udarbejder, i samarbejde med sundhedsplejen og den kommunikationsansvarlige, information til medarbejdere og forældre, som ikke er i risikogruppen.
 • Den ansvarlige for log og dokumentation udarbejder notat, som beskriver forløbet og sender det til kriselederen.
 • Den ansvarlige for kommunikation, chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, håndterer presse, internet og intranet samt anden formidling til involverede.

Kontaktoplysninger

 • Skoleleder, Ib Krogh, tlf. 72 36 63 99, email: ibkro@holb.dk 
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, tlf. 72 36 20 62, email: kmoll@holb.dk

 • Leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk

 • Koordinerende sundhedsplejerske, Ann-Sofie Rasmussen, tlf. 72 36 37 62, email: annsr@holb.dk

Øvrigt

Vær opmærksom på evt. behov for ekstra rengøring af lokaler og udstyr efter vurdering af Sundhedsplejen eller Styrelsen for Patientsikkerhed.

Alvorlige ulykker

Indsatsplan i tilfælde af alvorlige ulykker

 

Situation

 

En eller flere elever og/eller medarbejdere er kommet alvorligt til skade, mens de er i skole.

 

 

Alarmering

 

Alarmen kan komme fra medarbejdere, elever eller udefrakommende.

 

 • Alarmér om brug for akut hjælp til 112.

 

En af følgende ledere alarmeres via telefon eller email:

 

 

Den stedlige leder alarmerer Michael Larsen, tlf. 72 36 73 82, email: mil@holb.dk.

Den stedlige leder eller skolelederen vurderer, om den centrale krisestab skal alarmeres.

 

 

Opgaver

 

Stop ulykken, hjælp tilskadekomne og tag hånd om eventuelle vidner til ulykken.

 

 

Handling

 

Straks:

 

 • Stop ulykken og hjælp tilskadekomne.
 • Fordel de akutte opgaver imellem jer:

 

  • Sørg for at samle og bringe andre elever i sikkerhed.
 •  
  • Tilkald den nødvendige hjælp indtil beredskabet kommer og tager over.
 •  
  • Aftal hvem der tager imod beredskabet.

 

Umiddelbart efter/resten af dagen:

 

 • Giv/sørg for psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede.
 • Sørg for den/de kriseramte får fortsat hjælp og ikke er alene.
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt til PPR.
 • Informer relevante pårørende, ansatte, presse.
 • Tag stilling til information af øvrige forældre.

 

Sådan yder du kollegial førstehjælp, hvis der er sket en alvorlig ulykke:

 

 • Lad ikke den berørte kollega være alene.
 • Skab ro og tryghed omkring ham/hende.
 • Lyt og lad din kollega fortælle (gerne igen og igen), hvad der er sket.
 • Undgå at kritisere din kollegas handlinger.
 • Hjælp evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. kollegaen hjem.
 • Sørg for, at han/hun ikke er alene det første døgn.

 

Opfølgning:

 

 • Anmeld eventuelt ulykken til arbejdstilsynet.
 • Inddrag den lokale krisestab.
 • Følg op på de kriseramte og andre involverede.

 

 

Ledelse og organisation

 

Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og disses kontaktinformationer. Se "Delplan for Læring og Trivsel" for uddybelse af rollerne.

 

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Den stedlige leder fungerer som kriseleder under indsatsen, evt. indtil Læring og Trivsels centrale krisestab tager over.
 • Den stedlige leder har ansvaret for kommunikation og opfølgning.

 

 

Bemanding og udstyr

 

Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter.

Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk.

Hent evt. hjertestarter-appen "Trygfonden Hjertestart" til din mobil og få et hurtigt overblik over, hvor du kan finde den nærmeste hjertestarter.

 

 

Kommunikation

 

 • Den stedlige leder informerer skolelederen og chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, snarest muligt samme dag.
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

 

 

Kontaktoplysninger

 

 • Alarmcentralen 112
 • Skoleleder, Michael Larsen, tlf. 72 36 73 82, email: mil@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, tlf. 72 36 20 62, email: kmoll@holb.dk

 • Leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk

 

 

Øvrigt

 

 • Lad ikke involverede elever/medarbejdere være alene.
 • Skab ro og tryghed omkring elever/medarbejdere.
 • Lyt til de involverede elever/medarbejdere og lad dem fortælle (gerne igen og igen), hvad der er sket.
 • Undgå at kritisere de involverede elevers/medarbejderes handlinger.
 • Hjælp evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. de involverede elever/medarbejdere hjem.
 • Sørg for, at involverede medarbejdere ikke er alene det første døgn.

 

 

Bortkomne elever

Indsatsplan i tilfælde af bortkomne elever

 

Situation

 

En eller flere elever forsvinder fra- eller forlader en skolen. Det kan både være på selve matriklen eller i forbindelse med ture, lejrskoler, ekskursioner mm.

 

 

Alarmering

 

Alarmering kan komme fra andre elever, medarbejdere eller øvrige personer, som har observeret en elev, der vækker bekymring, idet eleven færdes på egen hånd.

Den, der modtager beskeden om en bortkommet elev, alarmerer en af følgende ledere:

 

 

Den stedlige leder alarmerer Michael Larsen, tlf. 72 36 73 82, email: mil@holb.dk

 

Den stedlige leder:

 

 • vurderer behovet for yderligere alarmering afhængigt af hvor længe eleven/eleverne har været væk, elevens/elevernes alder samt omgivelserne hvor eleven/eleverne er bortkommet.
 • varetager alarmeringen af forældre sammen med elevens kontaktperson.
 • vurderer behovet for evt. at kontakte den centrale krisestab.

 

 

Opgaver

 

 • Led efter eleven.
 • Ring evt. 112 afhængigt af tid/varighed, alder osv.
 • Den stedlige leder vurderer, hvad der yderligere er behov for, hvis ikke alarmering af myndighederne finder sted.

 

Indskoling/mellemtrin:

 

 • Find eleven og, afhængigt af elevens tilstand, skab tryghed for eleven.
 • Brug evt. en kammerat til at komme i kontakt med eleven via mobiltelefon.
 • Den stedlige leder vurderer behovet for at indkalde forældrene til samtale.

 

Udskoling:

Dette er ikke umiddelbart en akut situation, men elevens alder og funktionsniveau skal selvfølgelig tages i betragtning. Har eleven været væk over 1 time, og der ikke kan skabes kontakt til eleven, bliver situationen akut. Brug evt. en kammerat til at komme i kontakt med eleven via mobiltelefon.

 

 

Handlinger

 

Straks:

 

 • Led efter eleven. Vurder behovet for evt. at omfordele nogle ressourcer, så der både kan ledes efter den bortkomne elev såvel som tages hånd om de øvrige elever.
 • Tilkald nødvendig hjælp f.eks. fra kolleger eller 112.
 • Afhængigt af alder vurderes det, hvordan øvrige elever kan indgå i at finde ud af, hvor eleven opholder sig.
 • Skab tryghed for eleven, når denne er fundet, samt for den øvrige elevgruppe.

 

Umiddelbart efter/ resten af dagen:

 

 • Informer relevante pårørende, medarbejdere, presse osv.
 • Informer relevante kammerater etc.

 

Opfølgning:

 

 • Uddrag og overdrag umiddelbar læring af situationen.
 • Sørg for tryghed i den øvrige forældregruppe og elevgruppe afhængigt af, hvad der er sket.

 

 

Ledelse og organisation

 

Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og disses kontaktinformationer. Se "Delplan for Læring og Trivsel" for uddybelse af rollerne.

 

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Den stedlige leder fungerer som kriseleder, evt. indtil Læring og Trivsels centrale krisestab tager over.
 • Den stedlige leder har ansvaret for kommunikation og opfølgning.

 

 

Kommunikation

 

 • Den stedlige leder informerer skolelederen og chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, snarest muligt samme dag.
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, håndterer evt. henvendelse til pressen i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

 

 

Kontaktoplysninger

 

 • Alarmcentralen 112
 • Skoleleder, Michael Larsen, tlf. 72 36 73 82, email: mil@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, tlf. 72 36 20 62, email: kmoll@holb.dk

 • Leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk

 

 

Øvrigt

 

Vurder om der evt. er behov for krisehjælp.

 

Brand

Indsatsplan i tilfælde af brand

 

Situation

 

Der er opstået brand på skolen.

 

 

Alarmering

 

Den person der opdager branden, aktiverer nærmeste brandalarm. Brandalarmer findes overalt på skolen.

 

Når brandalarmen lyder:

 

 • De steder hvor elever og medarbejdere opholder sig forlades stille og roligt. Indendørs benyttes de nærmest angivne flugtveje.
 • Alle bevæger sig mod de udendørs samlingssteder, som er aftalt på matriklen (se oversigten over samlingssteder nedenfor).
 • Husk at medbringe elevlister/iPads med overblik over eleverne.
 • Der ringes 112.


Ved opkald til 112 skal du oplyse:

 

 • skolens adresse, Vandtårnsvej 3, 4300 Holbæk.
 • hvor på matriklen det brænder.
 • hvad der brænder.
 • om der er tilskadekomne.
 • hvem du er, og hvor du ringer fra.
 • møde ved brandcentral. Brandvæsnet ved hvor det er.


Efter opkald til 112 skal du altid:

 

 • sørge for, at der bliver taget imod hjælpen på det aftalte mødested.
 • informere din ledelse:

 

 

 

Opgaver


Ved mindre brand:

Sluk med nærmeste brandslukker, brandtæppe e.l.

 

Ved større brand:

Lokal brand- og evakueringsplan iværksættes.

 

 

Handling


Straks:

 

Ved mindre brand:

Sluk med nærmeste brandslukker, brandtæppe e.l.

 

Ved større brand:

Lokal brand- og evakueringsplan iværksættes.

 

 • Den/de medarbejdere der er vidner til branden, informerer den stedlige leder, som aktiverer krisestaben.
 • Den stedlige leder informerer brandvæsnet om status på evakueringen.
 • Den/de medarbejdere, der er sammen med-/har ansvaret for eleverne, sørger for at alle kommer med ud, og at alle går mod det aftalte samlingssted (se oversigten over samlingssteder nedenfor).
 • iPad, elevlister e.l. registrering af eleverne medbringes, så eleverne kan tælles på samlingsstedet.

 

I henhold til lokal plan foretages optælling og tilbagerapportering til brandcentral med henblik på at orientere brandvæsnet.

 

Handlinger umiddelbart efter hændelsen:

 

 • Den stedlige leder sørger for, at der ydes kollegial psykisk førstehjælp til de berørte medarbejdere, der har brug for det.
 • De kriseramte skal tilbydes fortsat psykologisk krisehjælp efter behov. Holbæk kommunes HR-afdeling kan kontaktes ved behov for psykologhjælp. Psykologerne kan kontaktes på email: psykolog@holb.dk.
 • Ved akut krise udenfor normal arbejdstid kan Falck Healthcare kontaktes direkte på tlf. 70 10 20 12.
 • Den stedlige leder (evt. i samarbejde med skolelederen) vurderer behovet for kontakt til PPR (PPR tilbyder hjælp i form af rådgivning, vejledning og sparring til ledelse og medarbejdere ved voldsomme hændelser/ulykker, hvor elever er direkte eller indirekte involveret).
 • Relevante parter informeres om hændelsen (forældre, pårørende, medarbejdere og andre).
 

Opfølgning:

Den stedlige leder følger op på de kriseramte og de personer, der fortsat modtager krisehjælp.

 

Se detaljeret handlingsplan nedenfor.

 

 

Ledelse og organisation

 

Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og disses kontaktinformationer. Se "Delplan for Læring og Trivsel" for uddybelse af rollerne.

Den/de medarbejdere der opdager branden og er nærmest skadestedet, gennemfører den første akutte indsats. Den stedlige leder fungerer som kriseleder under indsatsen, evt. indtil Læring & Trivsels centrale krisestab tager over.

Den stedlige leder har ansvaret for kommunikation og opfølgning.

 

Se instruks for ledelsen nedenfor.

 

 

Bemanding og udstyr


 • Brandmateriel: pulverslukker og/eller brandtæppe.
 • Førstehjælpskasse og hjertestarter

 

Se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk.

Hent hjertestarter-appen "Trygfonden Hjertestart" til din mobil og få et hurtigt overblik over nærmeste hjertestarter.

 

 

Kommunikation


 • Den stedlige leder eller skolelederen informerer kriseleder i Læring og Trivsels centrale krisestab, chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, snarest muligt samme dag. Hun vurderer om Læring og Trivsels centrale krisestab skal aktiveres.
 • Den stedlige leder kontakter TRIO/AMR.
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af direktøren for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

 

Information sker så vidt muligt efter aftale med de pårørende.

 

 

Kontaktoplysninger

 
 • Alarmcentralen 112
 • Skoleleder, Michael Larsen, tlf. 72 36 73 82, email: mil@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, tlf. 72 36 20 62, email: kmoll@holb.dk

 • Alternativt leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk
 • PPR: Inden for almindelig åbningstid kontaktes enten Børneindsatsens Fælles Indgang, tlf. 72 36 63 30, leder af PPR, tlf. 72 36 71 96, eller den lokale psykolog (se matrikelkort). Uden for åbningstid lægges besked på telefon og email til boerneindsatsen@holb.dk, som vil vende tilbage hurtigst muligt.
 • Ved akut krise udenfor normal arbejdstid kan Falck Healthcare kontaktes direkte på tlf. 70 10 20 12.
 • Kommunens presse-/kommunikationsenhed: presse@holb.dk /ansvarlig leder, Karen Breiner Nielsen, tlf. 72 36 58 85, email: kabrn@holb.dk

 

 

Øvrigt

 

Sådan yder du kollegial førstehjælp:

 

 • Lad ikke den berørte kollega være alene.
 • Skab ro og tryghed omkring ham/hende.
 • Lyt og lad din kollega fortælle (gerne igen og igen), hvad der er sket.
 • Undgå at kritisere din kollegas handlinger.
 • Hjælp evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. kollegaen hjem.
 • Sørg for, at han/hun ikke er alene det første døgn.

 

Link til kommunens hjemmeside om, hvilken bistand PPR yder:

Ulykker og voldsomme hændelser – bistand fra PPR

 

 

Samlingssteder

 

Indskoling/SFO

 

 

Boldbanen ved indskolingen

 

Mellemtrin/klubben

 

 

Tingstedet

Overbygning

 

 

Parkeringspladsen ved frikirken

 

Administration

 

 

Brandcentralen i PSC

 

Teknisk service

 

 

Brandcentralen i PSC

 

Tandlæger

 

 

Boldbanen ved indskolingen

 

Rengøring

 

 

Boldbanen ved indskolingen

 

Handlingsplan ved alarm

 

Ved alarm i skoletiden

 

 • Alle ledere/administrativt personale går om muligt til brandcentralen.
 • Ansvarlig lærer/pædagog tager klasseskilt i A4-format i plastlommen sammen med klasseliste (denne skal være tilgængelig i klassen, f.eks. på opslagstavlen. Listen opdateres med det samme ved ændringer af elever i klassen).
 • Døren til lokalet lukkes, når alle er ude, og bygningen forlades via den nærmeste udgang.
 • Alle går til eget samlingssted.
 • Elever, der er udenfor, guides direkte til samlingsstedet.
 • Læreren/pædagogen holder klasseskiltet op. Klassen samles omkring læreren/pædagogen, der foretager optælling i forhold til klasselisten.
 • Giv besked til leder om alle er ude, eller om der mangler elever/medarbejdere. Der kommer ledere/administrativt personale ud til alle samlingssteder.
 • Leder orienterer bemandingen ved brandcentralen i PSC, om alle er ude, og hvor der evt. mangler elever/medarbejdere.
 • Ingen går ind i bygningen igen.
 • Leder afmelder evakueringen på samlingsstederne ved at holde et grønt skilt i vejret efter besked fra brandvæsen/bemanding ved alarmcentralen.

 

 

Ved alarm uden for skoletiden

 

 • Medarbejderne sikrer, at alle kommer ud af bygningen.
 • Døren til lokalet lukkes, når alle er ude, og bygningen forlades via den nærmeste udgang.
 • Flyveren forlader bygningen som en af de sidste.
 • Flyveren medbringer sin computer med adgang til Tabulex og sikrer, at klasseskilte kommer med ud. (Klasseskilte er i skuffen ved ”flyverpult”.)
 • Elever, der er udenfor, guides direkte til samlingsstedet.
 • En medarbejder fra hvert samlingssted går til brandcentralen i PSC og giver besked om alle er ude, eller om der mangler elever/medarbejdere.
 • Samme medarbejder afmelder evakueringen efter aftale med brandvæsenet.

 

 

Særlige forhold ved alarm i frikvarteret

 

Alarmen er ikke sat op til at kunne høres udenfor. Det betyder, at elever og medarbejdere, der er udenfor, guides til opsamlingsstedet for årgangen.

 

 • Alle medarbejdere går til deres egne årgang og hjælper til.
 • Om muligt medbringes klasseskilt, ellers må man råbe, hvor klassen skal stå.

 

Ved brand, hvor bygningen ikke kan benyttes, gås i første omgang til badmintonhallen.

 

 

Instruks for skoleledelsen

 

 

 

Skoleleder og sekretariat

 

 

Øvrige ledere

 

 

Teknisk service

 

 

1.

 

 

 • Gå til brandcentralen i PSC. Hvor brænder det?
 • Tag nøgle fra rød nøgleboks over centralskabet ved brug af en H-nøgle.
 • Centralskabets dør åbnes.
 • Tryk på ikonet rød ”kvittering af brandalarm”.
 • Aflæs alarmadressen i displayet (Gruppenummer, detektornummer).
 • Se orienteringsplaner i mappe i skabet.
 • Opsøg detektoren, der har afgivet alarm, og undersøg kort om der er røgudvikling i området.

 

Er der brand- og røgudvikling i området vurderes brandens omfang. Vurder om branden kan slukkes med det stedlige brandslukningsmateriel. Hvis det ikke er muligt, informeres skoleleder/administration og brandvæsen om situationen, brandens arnested, og hvad der brænder.

 

Hvis der ikke er brand:

 

 • Anlægget reetableres kun med indsatslederens samtykke.
 • Tryk på ikonet grøn ”retablering af gruppe/detektor i alarm” i 2 sek.

 

Såfremt anlægget ikke kan reetableres, eller der kommer en ny alarm fra samme detektor kort tid efter ( inden for 1 minut), frakobles detektoren i brandcentralen ved brug af nøgle. Nøglen sættes i nøgleafbryder og drejes mod teksten "FRA".

 

 • Teknisk service kontaktes.
 • Der ringes efter reparatør.

 

Når der har været alarm, skal det skrives i driftsjournalen i skabet (brandcentralen).

Vestsjællands Brandvæsens vagtbord kan kontaktes på tlf. 44 22 71 12.

 

 

2.

 

 

 • En person bliver bliver ved brandcentralen i PSC.
 • Øvrige deltager i evakuering. Se opgaver under ”Øvrige ledere".

 

 

Gennemgå afdelingen og sørg for, at evakuering afsluttes.

 

 • Vurderer omfanget af branden.
 • Hold kontakt med brandvæsenet.

 

OBS: Når anlægget har tilkaldt brandvæsenet, må anlægget ikke reetableres uden indsatslederens samtykke.

 

 

3.

 

 

 

 

Gå til samlingsstedet. Er alle ude?

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Giv besked tilbage til brandcentralen om alle er ude af bygningen.

 

 

 

 

5.

 

 

Modtag besked fra afdelingslederne om alle personer er ude.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

Orienter brandvæsenet om status på evakuering.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

Send besked til samlingsstederne om afmelding af evakuering efter aftale med brandvæsenet.

 

 

 • Modtag besked fra ledelse/sekretariat.
 • Gå tilbage til samlingssted.
 • Husk rød/grønne kort.
 • Afmeld evakueringen ved samlingsstedet.
 • Alle går ind igen.

 

 

 

 

Længerevarende IT-nedbrud

Indsatsplan i tilfælde af længerevarende IT-nedbrud


Situation

 

 

Ved IT-nedbrud forstås en situation, hvor kritiske systemer såsom Aula, Tabulex/SFO Børn og personale, TEA og TRIO er utilgængelige i en længere periode, f.eks. pga. manglende forbindelse til internettet. Det er ikke muligt at tilgå eller udskrive vigtige oplysninger såsom elektronisk dokumentation, elevlister, kontaktoplysninger, f.eks. på forældre, oplysninger om medicinering og lignende

 

Eksempler på oplysninger der skal være tilgængelige i tilfælde af et længerevarende IT-nedbrud:

 

 • Ind- og udtjekning/overblik over tilstedeværende antal elever, som den kommunale enhed er ansvarlig for - særligt vigtigt i tilfælde af akut opståede situationer, f.eks. brand.
 • Kontaktoplysninger på forældre og nærmeste pårørende (hvordan kontaktes de f.eks. i akutte tilfælde?).
 • Oplysninger om medicin/medicinering i de tilfælde, hvor der er aftaler om dette.

 

Metoder til sikring af adgang til vigtige data:

 

 • 2 gange årligt trækkes lister fra henholdsvis TEA og Tabulex. Listerne lægges i PDF-format på et USB-stik, som opbevares i aflåst skuffe i aflåst lokale (på Helle Katkjærs kontorplads i administrationen).

 


Alarmering

 

 

Konstaterer medarbejderne et IT-nedbrud, tages der kontakt til:

 

 

Den stedlige leder kontakter andre skoler/institutioner i kommunen for at få et overblik over omfanget af nedbruddet.

Er det et enkelt IT-system, der ikke fungerer, kontaktes den pågældende leverandør.

Den stedlige leder eller skolelederen kontakter kommunens IT-afdeling telefonisk ved længerevarende IT-nedbrud, dels for at orientere om problemet og for at finde ud af hvor udbredt/alvorligt problemet er, og om det kan afhjælpes centralt fra.

Ved behov for akut, kritisk IT-hjælp og/eller orientering af kommunens IT-afdeling i tilfælde af nedbrud ringes på tlf. 72 36 43 77, eller der skrives til isikkerhed@holb.dk

IT-vagten/vagttelefonen kan kontaktes ved nedbrud på kritiske IT-systemer udenfor normal arbejdstid på tlf. 72 36 12 34.

It-vagten/vagttelefonen omfatter udelukkende kritiske IT f.eks. fejl eller nedbrud på:

 

 • fiberforbindelser
 • telefoniplatform
 • netværk
 • Office365 (generelt).

 


Opgaver

 

 

 • Skab overblik over, hvor backup-information kan hentes.
 • Forsøg at afdække årsager til- og omfanget af problemet.
 • Prioriter ressourcerne så de kritiske funktioner kan varetages (pasning af elever op til 3. klasse samt opretholdelse af sikkerhed og tryghed for elever (også i krisesituationer).
 • Elever med særlige behov skal sikres, f.eks. ift. vigtig medicin.

 


Handling

 

 

 • På kontoret afhentes USB-stik, hvor relevante informationer kan hentes i PDF-format.
 • 1 medarbejder pr. klasse skaber overblik over elever.
 • Adgang til oplysninger om medicinhåndtering sikres.

 


Ledelse og organisation

 

 

Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og disses kontaktinformationer. Se "Delplan for Læring og Trivsel" for uddybelse af rollerne.

Den stedlige leder sørger for at holde medarbejderne orienteret.

 

 

I tilfælde af længerevarende IT-nedbrud der berører hele eller større dele af kommunen:

 

 • Skoleleder informerer chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, som vurderer om Læring og Trivsels centrale krisestab skal aktiveres.

 


Bemanding og udstyr

 

 

Den stedlige leder vurderer behovet for ekstra bemanding, f.eks. ved behov for udførelse af flere manuelle opgaver som følge af manglende adgang til fagsystemer.

 


Kommunikation

 

 

Se afsnit om alarmering.

 

Nedenstående varetager formidlingen af information til medarbejdere og forældre, og varetager efter behov information og kommunikation til/med systemleverandører, kommunens IT-afdeling og den centrale krisestab.

 

 

Ved nedbrud der berører hele/større dele af kommunen, sørger den centrale krisestab for orientering af relevante samarbejdspartnere.

 


Kontaktoplysninger

 

 

 • Skoleleder, Michael Larsen, tlf. 72 36 73 82, email: mil@holb.dk
 • Kommunens IT-afdeling, tlf. 72 36 43 77 (udenfor alm. arbejdstid, tlf. 72 36 12 34), email: isikkerhed@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, tlf. 72 36 20 62, email: kmoll@holb.dk
 • Alternativt leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk

 


Øvrigt

 

 

Med henblik på GDPR opbevares personfølsomme oplysninger i fysiske udskrifter, harddiske, USB-sticks osv. efter dobbeltlås-princippet (et aflåst skab i et aflåst rum).

 

Overgreb på elever

Indsatsplan i tilfælde af overgreb på elever


Situation

 

En medarbejder får kendskab til eller mistanke om, at en elev har været udsat for vold eller seksuelt overgreb jf. Socialstyrelsens definitioner heraf.

Denne viden kan komme fra udsagn fra eleven selv eller fra vidner eller fra tilståelse fra den person, som har udsat eleven for overgreb.

Mistanken kan også komme fra observationer af mærker, hændelser eller ændret adfærd hos eleven.

Håndteringen af en mistanke eller viden er afhængig af, hvem mistanken om overgreb retter sig mod.

Mistanke kan være rettet mod:

 

 • elevens forældre eller familie.
 • andre i elevens netværk eller en ukendt.
 • En medarbejder.
 • En anden elev.

 


Alarmering

 

Som medarbejder skal man informere sin stedlige leder om sin mistanke /viden.

En af følgende ledere alarmeres via telefon eller email:

 

 • Michael Larsen, tlf. 72 36 73 82,  email: mil@holb.dk

 

Den stedlige leder alarmerer Michael Larsen, tlf. 72 36 73 82, email: mil@holb.dk

 

Hvis mistanken retter sig imod elevens forældre, familie, netværk eller en ukendt:

Den stedlige leder kontakter Børneindsatsens vagt umiddelbart efter, at denne er blevet gjort bekendt med mistanken. Elevens forældre må ikke orienteres.

På baggrund af dialog med lederen om mistanken, sammenholdt med viden om eleven/familien vurderer Børneindsatsens vagt, hvad der videre skal ske.

Børneindsatsens vagt, tlf. 72 36 47 73

 

Hvis mistanken retter sig mod en medarbejder:

Den der får mistanke eller viden skal tage direkte kontakt til leder af Børneindsatsens myndighedsafdeling eller leder af tværgående opgaver i Børneindsatsen.

Leder af myndighed, tlf. 72 36 32 53

Leder af tværgående opgaver, tlf. 72 36 46 37

 


Opgaver

 

 • Fasthold en normal hverdag for eleven med tryghed og forudsigelighed.
 • Vær til rådighed ved at lytte og give omsorg.
 • Børneindsatsen tager stilling til, hvordan sagen behandles.

 


Handling

 

Den stedlige leder beder medarbejder(e) om at nedskrive hvilke tegn, signaler eller hændelser, der ligger til grund for vedkommendes viden eller mistanke. Nedskriv præcist hvad du/I har hørt/set/gjort i den konkrete situation.

Afhængigt af, hvem mistanken er rettet mod, er handlingerne følgende:

 

Mistanken er rettet mod elevens forældre og/eller familie:

Beskrivelserne sendes efter aftale med Børneindsatsens vagt hurtigst muligt som underretning til underretning@holb.dk.

 

Mistanken er rettet mod en anden elev:

Børneindsatsen (myndighed og PPR vurderer i samarbejde med leder og/eller chef for Læring og Trivsel det videre forløb.

 

Mistanken er rettet mod en medarbejder:

Børneindsatsen (myndighedsafdelingen) orienterer direktøren for Læring og Trivsel, der træffer afgørelse om det videre forløb. Herunder indkaldelse af beredskabsteamet og kontakt til politiet.

 


Ledelse og organisation

 

Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og disses kontaktinformationer. Se "Delplan for Læring og Trivsel" for uddybelse af rollerne.

Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.

Børneindsatsen (myndighed) leder den del af indsatsen, der handler om elevens tryghed og trivsel med inddragelse af de medarbejdere, som eleven kender. Børneindsatsen iværksætter dermed de efterfølgende handlinger, der er beskrevet i den eksisterende beredskabsplan.

Hvis mistanken er rettet mod en ansat, aktiveres Læring og Trivsels centrale krisestab.

Læring og Trivsels centrale krisestab skal f.eks. forholde sig til:

 

 • anmeldelse og/eller kontakt til politiet.
 • eventuelle tjenstlige skridt overfor den ansatte.
 • hvordan der drages omsorg for de involverede parter.
 • kontakt til den faglige organisation.
 • andre forhold som har betydning for sagen.

 


Kommunikation

 

 • Børneindsatsen tager stilling til hvordan elevens forældre informeres.
 • Hvis mistanken gælder en anden elev, tager Børneindsatsen stilling til hvordan og hvornår forældrene til skolens øvrige elever orienteres (gælder mistanken én i elevens netværk eller en medarbejder, må andre forældre og elever ikke orienteres).

 

Hvis mistanken gælder en medarbejder, tager kriseberedskabet i øvrigt stilling til følgende:

 

 • Orientering til offentligheden og samarbejdet med pressen.
 • Hvordan og hvornår kollegaer og/eller samarbejdspartnere orienteres.

 


Kontaktoplysninger

 

 • Børneindsatsens vagt, tlf. 72 36 47 73
 • Leder af myndighed, tlf. 72 36 32 53
 • Leder af tværgående opgaver, tlf. 72 36 46 37
 • Skoleleder, Michael Larsen, tlf. 72 36 73 82,  email: mil@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, tlf. 72 36 20 62, email: kmoll@holb.dk
 • Leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk

 


Øvrigt

 

Det er vigtigt at skærme eleven fra den mistænkte, indtil der foreligger en afgørelse i sagen.

 

Vold og trusler mod medarbejdere

Indsatsplan i tilfælde af vold og trusler mod medarbejdere


Situation

 

En medarbejder er blevet udsat for vold/overgreb eller trusler om vold.

 

Definition på vold/overgreb:

 

Vold/overgreb er en påtvungen krænkelse eller overskridende handling.

Vold/overgreb kan være af både fysisk og/eller psykisk karakter:

 

 • Fysisk i form af et korporligt overfald, slag, spark, bid, spyt, kasten med ting, at blive tilbageholdt.
 • Psykisk i form af verbale overfald, verbale/skriftlige trusler, mobning.

 


Alarmering

 

 • Alarmer dine nærmeste omgivelser for at søge hjælp.
 • Kontakt din stedlige leder.

 

En af følgende ledere alarmeres via telefon eller email:

 

 • Michael Larsen, tlf. 72 36 73 82,  email: mil@holb.dk

 

Ved behov for akut lægehjælp ringes 112.

 

Ved opkald til 112 skal du oplyse:

 

 • hvor du skal bruge hjælpen (by/postnummer, præcis adresse/bygning/etage).
 • hvad der er sket.
 • hvor mange der har brug for hjælp.
 • hvorfra du ringer.
 • hvem du er.

 

Efter opkald til 112 skal du altid:

 

 • tage imod hjælpen på det aftalte mødested.
 • informere din ledelse.

 

Den stedlige leder kontakter Michael Larsen, på tlf. 72 36 73 82, som tager stilling til om den centrale krisestab skal aktiveres.

 


Opgaver

 

 • Stop volden/overgrebet. Det gælder akut opståede handlinger såvel som handlinger begået over tid.
 • Sørg for hjælp til den, der har været udsat for akut opstået vold. Vurder behovet for lægehjælp/112.
 • Sørg for psykisk førstehjælp umiddelbart efter episoden for den voldsramte såvel som for de elever og medarbejdere, der har overværet episoden.
 • Tal med/berolig øvrige elever og medarbejdere, som er bekendte med hændelsen men ikke har overværet den.
 • Tag kontakt til hjemmet/forældrene.
 • At vurder/beslut om der er grundlag for politianmeldelse.

 


Handling

 

Straks:

 

 • Få stoppet volden/overgrebet og hjælp den voldsramte. Vurder behovet for akut hjælp (ring 112).
 • Tilkald om nødvendigt og muligt hjælp og assistance, f.eks. fra kollegaer.
 • Er der elever til stede, så sørg for at skærme og samle dem i sikkerhed.
 • Giv/sørg for kollegial psykisk førstehjælp til den voldsramte, vidner, og andre involverede (se afsnit nederst).

 

Umiddelbart efter hændelsen:

 

 • Den stedlige leder sørger for, at den/de kriseramte får fortsat hjælp.
 • Holbæk kommunes HR-afdeling kan kontaktes ved behov for psykologhjælp. Psykologerne kan kontaktes på email: psykolog@holb.dk.
 • Den stedlige leder kontakter Michael Larsen på tlf. 72 36 73 82, som tager stilling til om den centrale krisestab skal aktiveres.
 • Den stedlige leder eller nærmeste leder informerer andre relevante parter, f.eks. medarbejdere og elever, AMR/TRIO.
 • Er volden eller trusler om vold begået af en elev i skolen, kontaktes hjemmet af den stedlige leder, og skolen beslutter hvad der skal ske (evt. hjemsendelse).
 • Den stedlige leder eller skolelederen beslutter, om der er grundlag for politianmeldelse.

 

Opfølgning:

 

 • Ulykken anmeldes af AMR til arbejdstilsynet (arbejdsskade-anmeldelse).
 • Den stedlige leder følger op på den volds-/kriseramte og andre involverede parter.
 • Den stedlige leder vurderer behovet for fortsat krisehjælp.

 


Ledelse og organisation

 

Alle enheder/arbejdspladser udpeger en lokal krisestab. Krisestaben består af navngivne personer fra ledelsen og disses kontaktinformationer. Se "Delplan for Læring og Trivsel" for uddybelse af rollerne.

 

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Den stedlige leder eller skolelederen fungerer som kriseleder, evt. indtil Læring & Trivsels centrale krisestab tager over.
 • Den stedlige leder eller skolelederen har ansvar for kommunikation og opfølgning.
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af direktøren for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

 


Bemanding og udstyr

 

I akutte tilfælde:

Benyt førstehjælpskasse og evt. hjertestarter - se oversigt over hjertestartere på www.hjertestarter.dk.

Hent evt. hjertestarter-appen "Trygfonden Hjertestart" til din mobiltelefon og få et hurtigt overblik over nærmeste hjertestarter.

Anvender dit arbejdssted ambulancebreve benyttes disse. Et ambulancebrev indeholder oplysninger om hvilke nærmeste kollegaer den voldsramte ønsker skal hjælpe, samt hvilke personer der kan yde omsorg i hjemmet.

 


Kommunikation

 

 • Den stedlige leder kontakter skolelederen snarest muligt samme dag.
 • Den stedlige leder kontakter TRIO/AMR.
 • Den stedlige leder eller skolelederen informerer chef for Læring og Trivsel, Tanja Steffe Nøhr (alternativt leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard).
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, vurderer om kommunens centrale krisestab skal aktiveres.

 • Information sker så vidt muligt efter aftale med den voldsramte og/eller de nærmeste kollegaer og pårørende (evt. i henhold til ambulancebrev).
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres af chef for Læring og Trivsel i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

 


Kontaktoplysninger

 

 • Alarmcentralen 112
 • Skoleleder, Michael Larsen, tlf. 72 36 73 82, email: mil@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, tlf. 72 36 20 62, email: kmoll@holb.dk

 • Leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk

 • Kommunens presse-/kommunikationsenhed, email: presse@holb.dk /ansvarlig leder, Karen Breiner Nielsen, tlf. 72 36 58 85, email: kabrn@holb.dk

 


Øvrigt

 

Kollegial førstehjælp:

 

 • Lad ikke den voldsramte være alene.
 • Skab ro og tryghed.
 • Lyt og lad den voldsramte fortælle (gerne igen og igen), hvad der er sket.
 • Undgå at kritisere den voldsramtes handlinger.
 • Hjælp evt. med at kontakte familie og pårørende.
 • Følg evt. den voldsramte hjem.
 • Sørg for at han/hun ikke er alene det første døgn.
 • Ledsag den voldsramte til skadestuen, hvis det er påkrævet.

 

Delplan for Læring og Trivsel

Skolen har en lokal krisestab, der består af navngivne personer. Krisestabens roller er beskrevet i Delplan for Læring og Trivsel.

 

Områdets kritiske leverancer

 

 

 • At varetage pasning af børn op til 3. klasse.
 • At opretholde sikkerhed og tryghed for børn og unge – også i krisesituationer.

 

 

Den interne krisestyringsorganisation

 

 

I Læring og Trivsel opererer vi med to niveauer for krisestab.

 

Læring og Trivsels centrale krisestab:

Denne samles når krisen omfatter et funktionsområde, f.eks. skoleområdet, og krisen vurderes at kunne håndteres inden for dette område.

 

Den lokale krisestab:

Denne samles når der er en krise på en enkelt lokation/arbejdsplads, f.eks. en skole eller et børnehus.

 

Læring og Trivsels centrale krisestab:

 

Kriseleder:

Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, tlf. 72 36 20 62, email: kmoll@holb.dk

 

Stedfortræder for kriseleder:

Leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk

 

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation:

Leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk

 

Ansvarlig for involverede personer:

Den stedlige leder fra den berørte arbejdsplads

 

Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer:

Den stedlige leder fra den berørte arbejdsplads

 

Ansvarlig for kommunikation:

Fagcenter for Læring & Trivsel

 

Den lokale krisestab:

 

Kriseleder:

Den stedlige leder eller dennes nærmeste leder

Kriselederen er ansvarlig for, at de øvrige roller besættes:

 

 • Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation
 • Ansvarlig for involverede personer
 • Ansvarlig for proces/teknik/bygning/ systemer
 • Ansvarlig for kommunikation

 

Absalonskolens lokale Krisestab:

 

 • Michael Larsen: Kriseleder og ansvarlig for kommunikation.

      Tlf. 72 36 73 82, email: mil@holb.dk

 

 • Ulla Feldthusen: Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation.

      Tlf. 72 36 12 52, email: ullfe@holb.dk

 

 • Gitte Olsen: Ansvarlig for involverede personer.

      Tlf. 72 36 95 75, email: gitos@holb.dk

 

 • Karen Havmøller: Ansvarlig for involverede personer.

      Tlf. 72 36 92 63, email: karhv@holb.dk

 

 • Kim Oxenquist: Ansvarlig for proces/teknik/bygning/ systemer.

      Tlf. 72 36 56 83, email: ksox@holb.dk

 

 

Mødested

 

 

Kriselederen meddeler i sin indkaldelse, hvor staben skal mødes. Mødet kan være fysisk såvel som på Microsoft Teams.

 

 

Indkaldelse

 

 

Kriselederen indkalder krisestaben til møde via telefon, sms eller email. Arbejdsnumre bruges som udgangspunkt.

Chefer og ledere skal være kontaktbare på telefon udenfor normal arbejdstid i krisesituationer.

 

 

Områdets understøttelse af kommunens øverste krisestab

 

 

Chef og/eller direktør for Læring og Trivsel deltager i kommunens øverste krisestab.

 

 

Alarmering

 

 

 • Alarmering af den lokale krisestab kommer fra den stedlige leder i den berørte enhed.
 • Alarmering af Læring og Trivsels centrale krisestab kommer fra den lokale stedlige leder eller dennes nærmeste leder.
 • Alarmeringen sendes opad til nærmeste leder. F.eks. alarmerer skoleleder skolechef. Alarmering sker telefonisk.

 

 

Kriselederens opgaver

 

 

Kriselederen har:

 

 • overordnet ansvar for at binde mandat, økonomi, ressourcepersoner og kommunikation sammen, så hændelsen håndteres hurtigt og effektivt.
 • ansvar for aktivering og ledelse af den øvrige krisestab.
 • ansvar for, at det overordnede situationsbillede altid er opdateret, og at der arbejdes efter den strategiske retning, som er besluttet i krisestaben.
 • ansvar for evt. underretning af det politiske niveau i samråd med kommunaldirektøren.

 

 

Opgaver for den ansvarlige for situationsbillede, log og dokumentation

 

 

Den ansvarlige for situationsbillede, log og dokumentation er:

 

 • sekretær for krisestaben.
 • ansvarlig for at indsamle relevant information og opdatere situationsbilledet.
 • ansvarlig for at dokumentere og journalisere information, beslutninger mm.

 

 

Opgaver for den ansvarlige for de involverede personer

 

 

Den ansvarlige for de involverede personer har:

 

 • ansvar for opgaver i relation til de mennesker, der er direkte berørte af hændelsen, herunder medarbejder, forældre og børn.

 

 

Opgaver for den ansvarlige for proces/teknik/bygning/systemer

 

 

Den ansvarlige for proces/teknik/bygning/systemer har:

 

 • ansvar for teknisk understøttelse og kendskab til området.
 • ansvar for at danne overblik over hvordan kerneområdet/enheden er ramt af krisesituationen, og hvilke konsekvenser det har.

 

 

Opgaver for den ansvarlige for kommunikation

 

 

Den ansvarlige for kommunikation har:

 

 • ansvar for at sikre at sikre hurtig, korrekt og afpasset information til de mange berørte målgrupper.

 

 

Kontaktoplysninger

 

 

 • Direktør for læring og trivsel, Lene Magnussen, tlf. 30 21 20 20, email: lenm@holb.dk
 • Chef for Læring og Trivsel, Karina Møller, tlf. 72 36 20 62, email: kmoll@holb.dk

 • Leder af Politik og Administration, Lasse Sømmergaard, tlf. 72 36 36 73, email: lasso@holb.dk

 • Koordinerende sundhedsplejerske, Ann-Sofie Rasmussen: tlf. 72 36 37 62, email: annsr@holb.dk

 Feedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Hanne Birgitte Hellisen